Isigreki

Amashadi we-Hellenistic horoscope.

Horoscope, Western, Hellenistic, Horoscope charts, 'I' uphawu ngamagama athi Holographically (Degro). Ishadi litholakala ekuqaleni kweshadi elinamachashazi amabili akhombe phansi, amachashazi okuqala akhomba phezulu kuthi ichashazi lesine likhombe phansi.